วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

การทดสอบสมรภาพร่างกายกำลังพลประจำปี

๑. หลักฐาน ดำเนินการตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๘๒๓/๒๕๓๐ ลง ๑ ก.ย.๓๐ ปีละ ๒ ครั้ง
๑.๑ ครั้งที่ ๑ ปฏิบัติในเดือน ก.พ. (รวบรวมผลทดสอบ ฯ ส่ง สบ.ทบ. ภายใน ๑๕ มี.ค)
๑.๒ ครั้งที่ ๒ ปฏิบัติในเดือน ส.ค. (รวบรวมผลทดสอบ ฯ ส่ง สบ.ทบ. ภายใน ๑๕ ก.ย.)
๒. การปฏิบัติ
๒.๑ กพศ.กรม นนร.รอ. เสนอแผนการทดสอบ ฯ ให้ กกพ.ฯ ยกร่างออกคำสั่ง ฯ ให้ นขต.ฯ, นขต.บก.ฯ และ บก.ฯ แจ้งกำลังพลปฏิบัติตามกำหนดในข้อ ๓.๑ และแต่ละหน่วยให้การสนับสนุนตามคำสั่ง ฯ จะออกประมาณ ก.ค. และ ม.ค.
๒.๒ เมื่อดำเนินการทดสอบ ฯ เสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง กพศ.ฯ จะต้องเร่งส่งผลทดสอบ ฯ ให้
นขต.ฯ, นขต.บก.ฯ และ บก.ฯ (กกพ.ฯ) รวม ๗ หน่วย เพื่อผลคะแนนทดสอบ ฯ ของทุกคนลงโปรแกรมมโหรี ฯ ของแต่ละหน่วย ก่อนบันทึกข้อมูลผลการทดสอบ ฯ ลงแผ่นดิสก์ พร้อมทั้งให้จัดพิมพ์ผลทดสอบ ฯ ที่ลงโปรแกรม ฯ แล้ว ๒ ชุด เพื่อให้ผู้เข้ารับการทดสอบ ฯ แต่ละคน
ตรวจสอบและลงชื่อรับรองผล ก่อนรวบรวมนำส่ง กกพ.ฯ ตามเวลาที่กำหนด
๒.๓ สำหรับกำลังพลที่ไปเข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างฯ ใน ทบ.หรือช่วยราชการนอกหน่วย ให้หน่วยต้นสังกัด ประสานติดตามผลคะแนนทดสอบ ฯ เพื่อลงโปรแกรมมโหรี ฯ และส่งผลพร้อมกำลังพลส่วนรวมของหน่วยทุกครั้งที่ทำการทดสอบ ฯ ประจำปี
๒.๔ กกพ.ฯ ตรวจสอบรายละเอียดขั้นสุดท้าย ก่อนสรุปเป็นส่วนรวมเพื่อนำเรียน ฯ และนำส่งผลทำสอบ ฯ ในส่วนของนายทหารสัญญาบัตร ถึง ทบ. (สบ.ทบ.) ตามกำหนดเวลาในข้อ ๒.๑

ไม่มีความคิดเห็น: