วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. พ.ศ.๒๕๔๘

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. พ.ศ.๒๕๔๘
------------------------

จากการประชุม คอทบ. ครั้งที่ ๒/๔๘ เมื่อ ๒๔ พ.ค.๔๘ ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. พ.ศ.๒๕๔๖ และระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ ทั้งนี้เพื่อปรับแนวทางการบริหารงานของกิจการ อทบ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการ ทบ. และเกิดความมั่นคงต่อกิจการ อทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. ได้ลงนามยกเลิกระเบียบ ทบ. ๒ ฉบับ ดังกล่าว และให้ใช้ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ. พ.ศ.๒๕๔­ แทนเมื่อ ๒๓ ส.ค.๔๘ มีสาระสำคัญ ดังนี้
๑.๑ การกู้เวิน อทบ.ประเภทบำบัดทุกข์ หากผู้กู้มีหนี้ อทบ.บำบัดทุกข์ และได้ผ่อนชำระหนี้แล้ว เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนงวดตามสัญญา ผู้กู้มีความประสงค์ขอกู้เงิน อท.ประเภทบำบัดทุกข์ใหม่ สาใรถเนอคำขอกู้ใหม่ได้ โดยมิต้องชำระหนี้ อทบ.บำบัดทุกข์ที่ขอกู้ใหม่ และจ่ายส่วนที่เหลือให้แก่ผู้กู้ต่อไป
๑.๒ การกู้เงิน อทบ.ประเภทพิเศษ และการกู้เงิน อทบ.ประเภทเพื่อการเคหสงเคราะห์ผู้กู้สามารถทำประกันชีวิต เพื่อค้ำประกันยอดวงเงินกู้ได้ โดยกิจการ อทบ.(สก.ทบ) จะอนุมัติยอดวงเงินทำประกันชีวิตเพิ่มเติม จากยอดวงเงินกู้
๑.๓ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้ของกิจการ อทบ. โดยมีผลบังตับใช้ตั้งแต่ ๑ ต.๕.๔๘ เป็นต้นไปดังนี้
๑.๓.๑ ดอกเบี้ยเงิน อทบ.ฝาก ปรับเปลี่ยนจากอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี
๑.๓.๒ ดอกเบี้ยเงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ปรับเปลี่ยนจากอัตราร้อยละ ๖.๕ ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ ๕ง๕. ต่อปี
๑.๔ การส่งเงิน อทบ.ฝาก,อทบ.ฝากสมทบ และหนี้เงินกู้ อทบ.ทุกประเภท หน่วยจะต้องส่งเงินพร้อมเอกสารการโอนเงิน และบัญชีรายละเอียด รายชื่อและจำนวนเงินของ อทบ.ฝาก,เงินกู้ อทบ.ทุกประเภท ให้ สก.ทบ. ภายในวันสิ้นเดือน ของเดือนที่ทำการตัดจ่ายเงินเดือน
๑.๕ ในเดือน มิ.ย. ของทุกปี ให้หน่วยจัดทำบัญชีสรุปยอดเงิน อทบ.ฝาก และเงินฝากสมทบ ของกำลังพลภายในหน่วย เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการหักเงินฝาก ประจำปีงบประมาณ
๒. การเปลี่ยนแปลงระเบียบ ทบ. ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจการ อทบ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สก.ทบ. ขอเสนอแนวทางให้หน่วยปฏิบัติดังนี้
๒.๑ การกู้เงิน อทบ.บำบัดทุกข์
๒.๑.๑ หากหน่วยส่งรายละเอียดคำขอกู้เงิน อทบ.ประเภทบำบัดทุกข์ ขอให้หน่วยแยกกลุ่มของผู้กู้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่มีหนี้ อทบ.บำบัดทุกข์ และมีหนี้ อทบ.บำบัดทุกข์
๒.๑.๒ หากผู้กู้มีหนี้ อทบ.บำบัดทุกข์ และผ่อนชำระหนี้เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนงวดตามสัญญาแล้ว ประสงค์จะขอกู้ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (หักลบหนี้เดิมจากยอดเงินกู้ใหม่) ขอให้หน่วยได้แจ้งรายละเอียดในคำขอกู้พร้อมทั้งระบุจำนวนงวดคงเหลือ (หนี้เดิม) ที่ต้องการจะหักชำระหนี้จากยอดวงเงินกู้ใหม่ด้วย
๒.๒ การทำประกันชีวิต ผู้ขอกู้เงิน อทบ.พิเศษ และ อทบ.เพื่อการเคหสงเคระห์มีความประสงทำการประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองยอดวงเงินกู้ ให้หน่วยระบุความต้องการ ภายในหนังสือนำจากหน่วยเป็นเฉพาะรายบุคคล โดย สก.ทบ. จะเป็นผู้ประสานกับ บริษัทประกันชีวิตให้
๓. ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติหลักการการกู้เงิน อทบ.ประเภทเคหสงเคราะห์ เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้กู้ชั้นยศ พ.อ.ขึ้นไป ที่มีความประสงค์ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถขอกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน ๓ ล้านบาท
---------------------

ไม่มีความคิดเห็น: