วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๓๖

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการลา
พ.ศ.๒๕๓๖
-----------------

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการลา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับข้อยังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๓๕ท จึงกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๓๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๒๕
๓.๒ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๘
บรรดาความในระเบียบ คำสั่ง และคำชี้แจงใด ๆ ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “การลาติดตามคู่สมรส” หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฏหมาย ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามความต้องการของทางราชการ ตามกฏหมายว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทำงาน ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรณีคู่สมรสลาไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
๔.๒ “องค์การระหว่างประเทศ” หมายความว่า องค์การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยความตกลงระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสำหรับองค์การสหประชาชาติด้วยให้หมายความรวมถึง ทบวงการชำนาญพิเศษ และองค์การอื่นใดในเครือสหประชาชาติด้วย
๔.๓ “องค์การต่างประเทศ” หมายความว่า องค์การหรือสถาบันต่างประเทศตามที่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะได้ประกาศรายชื่อให้ทราบ
๔.๔ “การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ” หมายความรวมถึงการไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การไปปฏิบัติงานในองค์การต่างประเทศ การไปปฏิบัติงานในต่างประเทศในลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานขององค์ต่างประเทศหรือ
หมวด ๔
การลากิจ
ข้อ ๒๔ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก ที่ลาคลอดบุตรตามข้อ ๒๐ แล้ว หากประสงค์จะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีก ให้มีสิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนได้อีกไม่เกิน ๓๐ วันทำการ
ข้อ ๒๕ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก มีสิทธิลากิจ รวมที้งลากิจเพื่อเลี้ยงดูยุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับเงินเดืออนปีละเกิน ๔๕ วันทำการ สำหรับทหารหฃกองประจำการตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร จะลาได้ไม่เกิน ๒๓ วันทำการ
ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก ผู้ที่ได้ใช้สิทธิลากิจ เพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร ตามข้อ ๒๔ ในปีใดแล้ว ให้มีสิทธิลากิจโดยได้รับเงินเดือนได้อีกตามจำนวนวันที่เหลืออยู่
ข้อ ๒๖ ข้อราชการทหารสังกัดกองทัพบก ที่ลาคลอดบุตรและลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลคลอดบุตร โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามข้อ ๒๐ และ ข้อ ๒๔ แล้ว หากประสงค์จะลากิจเพื่อเลี้ยวดูบุตรต่อไปอีก ให้ลาได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทำการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้อ ๒๗ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก จะลากิจไปต่างประเทศได้ดังนี้
๒๗.๑ ลาไปประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย เช่น มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เป็นต้น จะลาได้ตามกำหนดวันลาในข้อ ๒๕
๒๗.๒ ลาไปประเทศในทวีปเอเซียนอกจากที่กล่าวในข้อ ๒๗.๑ จะลาเพิ่มจากกำหนดวันลาในข้อ ๒๕ ได้อีกไม่เกิน ๕ วันทำการ
๒๗.๓ ลาไปประเทศในทวีปยุโรปอเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย หรือประเทศอื่น นอกจากที่กล่าวในข้อ ๒๗.๑ และ ข้อ ๒๗.๒ จะลาเพิ่มจากกำหนดวันลาในข้อ ๒๕ ได้อีกไม่เกิน ๑๐ วันทำการ
สำหรับผู้ที่ลากิจไปต่างประเทศ เมื่อข้าราชการผู้นั้นได้ไปถึงยังประเทศที่ลาไปแล้วให้รายงานหรือแจ้งต่อสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบก ประจำสถานทูตของประเทศนั้น ๆ หรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารซึ่งเป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานทูตของประเทศนั้น ๆ ทราบ โดยจะรายงานด้วยหนังสือ ด้วยวาจา หรือ ด้วยเครื่องมือสื่อสารก็ได้ตามแบบพิมพ์ท้ายระเบียบนี้ และเมื่อมีปัญหาข้อขัดข้องที่จะต้องอยู่เกินกำหนดการลาหรือไปราชการจะต้องรายงานให้สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกแห่งใดแห่งหนึ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทราบเพื่อจะได้รายงาน ทบ.ต่อไป
ข้อ ๑๐๑ การลงนามในบัตรอนุญาตลา แบบ ๒ สำหรับทหารกองประจำการที่รับราชการครบตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชาการทหาร ลาพักเพื่อรอการปลด ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นเป็นผู้ลงนามในบัตรอนุญาตลา แบบ ๒
ข้อ ๑๐๒ บัตรอนุญาตลาแบบ ๒ ที่จ่ายให้ทหารนอกกองประจำการตามข้อ ๑๐๑ มีอายุใช้เป็นหลักฐานแทนหนังสือสำคัญในสมุดประจำตัวทหารนอกกองประจำการเป็นการชั่วคราวได้เพียง ๒ เดือน นับตั้งแต่วันรับราชการครบกำหนดตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชาการทหาร และให้ระบุกำหนดเวลาหมดอายุไว้ตอนบนของบัตรอนุญาตลา แบบ ๒ ให้ชัดเจนว่า “ ให้แทนหนังสือสำคัญประจำทหารนอกกองประจำการได้ถึง วันที่ ......เดือน......พ.ศ.........” เมื่อครบกำหนดแล้ว แต่ทหารนอกกองประจำการยังขอรับสมุดประจำตัวทหารนอกกองประจำการไม่ได้ เนื่องจากความบกพร่องในหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ
หมวด ๑๒
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๑๐๓ การขอลาราชการของข้าราชการกองทัพบก โดยไม่ขอรับเงินเดือน เพื่อติดตามคู่สมรส ซึ่งย้ายไปรับราชการในต่างประเทศ ให้อนุญาตลาได้ไม่เกินระยะเวลาในข้อ ๖๒ และให้เสนอรายงานตามลำดับ จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้พิจารณา ถ้าขอลาราชการเกินกว่าที่กำหนดไว้ให้ลาออก แต่เมื่อกลับเข้ามา ถ้าสมัครใจเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิม และมีอัตราว่างก็ให้มีโอกาสได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนคนอื่น
ข้อ ๑๐๔ ในกรณีที่ข้าราชการสังกัดกองทัพบกลาป่วยหรือลากิจ ทางราชการไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และไม่มีสิทธินับเป็นวันราชการทวีคูณได้
ข้อ ๑๐๕ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักเพื่อรอการปลด ย่อมไม่มีสิทธิได้รับวันราชการทวีคูณ เพราะมีลักษณะเช่นเดียวกับผู้ที่ลาป่วยหรือลากิจ คือ มิได้ประจำปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ ๑๐๖ ให้ กรมกำลังพลทหารบก รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๖
(ลงชื่อ) พลเอก วิมล วงศ์วานิช
( วิมล วงศ์วานิช )
ผู้บัญชาการทหารบก

ไม่มีความคิดเห็น: